Research Areas

Bing Xu

Artificial Intracellular Filaments. Zhaoqianqi Feng, Huaimin Wang, Fengbin Wang, Younghoon Oh, Cristina Berciu, Qiang Cui, Edward H. Egelman, Bing Xu. Cell Reports Physical Science. Volume 1, Issue 7, 22 July 2020, 10008.