Staff

Janet Ledda

Janet Ledda
Department Administrator
Goldsmith 218
(781) 736-3050
ledda@brandeis.edu

Catherine Broderick

Catherine Broderick
Department Co-ordinator
Goldsmith 216
(781) 736-3051
(781) 736-2803
cbroderi@brandeis.edu