Graduate Awards

Award for Outstanding Academic Achievement in the Master’s Program in Computer Science

 • Jing Cheng, '23
 • Joseph Antaki '22
 • Wenxuan Jiang  '21
 • Wenxiao Xiao '20
 • Fan Di '18
 • Thomas Willkens '18

Award for Outstanding Teaching Assistance in the Master’s Program in Computer Science

 • Ijeoma Ogbogu '23
 • Curtis Wilcox '22
 • Joseph Pickens, '21
 • Linxuan Yang  '20
 • Si Chen, '18

Graduate Research Award in Computer Science

 • Sibo Zhu, '20 

Award for Computer Science Graduate Community Leadership

 • Alex Luu, PhD '23